CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁNG TẠO

Địa chỉ: Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nôi
Văn phòng đại diện: 51 cầu lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nôi
Tel: 097 789 7089
Email: sangtao.84@gmail.com
 Website: http://kientrucsangtao.com.vn